Saron

Saron Yitbarek

Founder CodeNewbie

Saron is the founder of CodeNewbie and host of the CodeNewbie Podcast.

Thank you to these sponsors for supporting the show!

Thank you to these sponsors for supporting the show!